Kuntotarkastusraportti

Kuntotarkastusraportti tehdään kirjallisena ja luovutetaan tilaajalle sovitulla tavalla. Siinä kuvataan kohteen tilanne tarkastushetkellä. Raportista ilmenee havaintojen merkitys ja vakavuusaste.

Raportissa esitetään ainakin seuraavat asiat:

 • osapuolet ja läsnäolleet
 • lähtötiedot ja tietojen lähteet
  • tarkastuksen kohde ja tarkoitus
  • asiakirjat ja haastattelut
  • oleelliset poikkeamat asiakirjoihin
 • olosuhteet
 • rajaukset ja epävarmuustekijät
 • tarkastuksessa käytetyt apuvälineet
 • rakennusteknisiä tietoja kohteesta
 • yhteenveto havainnoista ja olennaiset epäkohdat ja riskit
 • havainnot kohteesta rakenneosittain, tiloittain, rakenteittain ja järjestelmittäin
  • rakennustekninen kunto
  • kaikki mittaustulokset
  • havaintojen merkitys
  • korjaustarve
  • johtopäätökset
  • toimenpide-ehdotukset
  • riskirakenteet
  • paloturvallisuusasiat
  • käyttöturvallisuus- ja terveysriskit
  • haitalliset aineet
  • suositukset lisäselvitysten ja -tutkimusten teettämiseksi
  • korjaamatta jättämisen riskit
 • liitteet.

Kuntotarkastaja ei ota kantaa havaituista vaurioista aiheutuviin oikeudellisiin vastuukysymyksiin.

Liitteet

Kuntotarkastusraporttiin liitetään vähintään seuraavat hyvälaatuiset värivalokuvat:

 • yleiskuva julkisivuista (1…2 kuvaa)
 • yleiskuvat kosteista- ja märkätiloista, joista käy ilmi materiaalit
 • kuvat vaurio-, riski- ja ongelmakohdista
 • kuvat tavanomaisesta poikkeavista rakenneratkaisuista
 • kuva tilasta, rakenteesta, rakenneosasta tai järjestelmästä, jota ei ole voitu tarkastaa, esimerkiksi, jos tila on täynnä tavaraa, tilaan ei ole kulkuyhteyttä, lumi on rajoittanut tarkastusta tai on olemassa muu vastaava este.

Raporttiin liitetään aina alkuhaastattelulomakkeet. Raporttiin voi liittää kohdetta koskevia selventäviä taulukoita, piirustuksia ja muita asiakirjoja (lähde mainittava).

Kuntotarkastuksessa apuna käytetyt havaintodokumentit ja kohteessa tehdyt havaintopiirrokset jäävät tarkastuksen suorittajalle.

Raportin säilytys

AKK-tarkastajalla on Hyvän asuntokaupan kuntotarkastustavan mukaan velvollisuus säilyttää raportti ja siihen liittyvät asiakirjat 10 vuotta.

Lue myös:
Hyvä asuntokaupan kuntotarkastustapa »