ENERGIATODISTUS

Energiatodistus tulee lain mukaan olla käytettävissä kiinteistöä vuokrattaessa tai myytäessä ja aina uudiskohteelle rakennuslupaa haettaessa. Suosittelemme, että energiatodistus laaditaan kuntotarkastuksen yhteydessä.

Auttaa vertailemaan

Energiatodistus kertoo kiinteistön energiankulutuksen tasosta, jotta esimerkiksi ostovaiheessa ostaja pystyisi vertailemaan eri talojen energiankulutuksia. Ilman energiatodistusta vertailua on vaikea tehdä.

Auttaa säästämään

Energiatodistus sisältää aina asiantuntijamme antamia säästösuosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa ja säästää energialaskussa.

Voimassa 10 vuotta

Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudella todistuksella, kuitenkin enintään kymmenen vuotta todistuksen laatimisesta.

Luokitukseen voi vaikuttaa

Energiatodistus on laskennallinen. Rakennuksen energialuokitus pohjautuu laskettuun energiatehokkuuden vertailulukuun eli E-lukuun. E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden.

Uudemmalle pientalolle luokka C ja D on tavanomaista, vanhemmilla taloilla luokka voi olla E-G. Lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset täyttävä uusi rakennus sijoittuu lähtökohtaisesti B-luokkaan.

Talon omistaja voi vaikuttaa luokitukseen esimerkiksi lämmöneristystä parantamalla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Talon energiatodistus kertoo, kuinka energiatehokas – ja täten kuinka ekologinen talo on. Sen lisäksi energiatehokkuus vaikuttaa suoraan sähkölaskuusi.

Energiatodistus on pakollinen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä

Energiatodistus tulee esittää olemassa olevan rakennuksen tai sen osan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Viranomaisen käytössä olevissa rakennuksissa todistus tulee laittaa esille.

Energiatodistusta ei vaadita seuraavilta rakennuksilta:

  • rakennus, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä
  • loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen
  • määräajan paikallaan pysytettävä tai tilapäinen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta
  • teollisuus- ja korjaamorakennus
  • muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus
  • rakennus, jota käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan
  • rakennus, jota suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010), kaavassa annetun suojelumääräyksen tai maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon hyväksymisen nojalla osana määrättyä ympäristöä tai sen erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden vuoksi siltä osin, kuin sen luonne tai ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä
  • sellainen puolustushallinnon käytössä oleva rakennus, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa.

Energiatodistus on pakollinen uusille rakennuksille

Uudisrakennuksen energiatodistus tulee esittää rakennuslupaa haettaessa. Sillä osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus ja todistus korvataan täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on lupavaiheessa puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä. Rakennus katsotaan otetuksi käyttöön, kun se on hyväksytty käyttöönotettavaksi loppukatselmuksessa (MRL 153 §:n 1 momentti).

Uudisrakennuksen rakentamiseksi ei katsota rakennuksen korjaus- tai muutostyötä tai rakennuksen laajentamista tai rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista.